Regulamin Sklepu Internetowego

§1. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.manasluoutdoor.pl. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.manasluoutdoor.pl.
4. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.manasluoutdoor.pl jest spółka MANASLU OUTODOOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Orzeszu (43-180) przy ul. Majakowskiego 55, 43- 180 Orzesze, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego prze Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000735634, REGON: 380520630, NIP: 6351847736, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.
5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań: w przypadku przeglądarki Internet Explorer użytkownik powinien korzystać z wersji 11 i wyższej. Pozostałe przeglądarki – wersja nie ma znaczenia dla prawidłowego działania Sklepu.
7. Sprzedający udostępnia Użytkownikom w systemie sklepowym nieodpłatne usługi w postaci konta użytkownika, newslettera, informacji SMS. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi konta użytkownika konieczna jest uprzednia rejestracja w systemie sklepowym internetowym, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie przez Sprzedającego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych sklepu. Natomiast rozpoczęcie korzystania z newslettera i informacji SMS następuje dodatkowo po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.
8. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
9. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.
11. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
12. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.
13. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT). Ceny te nie zawierają jednak kosztu dostawy i dokonania płatności, o wysokości których decyduje każdorazowo Kupujący przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania zamówienia.
14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§2. Zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.manasluoutdoor.pl . Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
2. Złożenie Zamówienia jest możliwe w opcji bez rejestracji albo przy wykorzystaniu indywidualnego konta użytkownika zakładanego poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.manasluoutdoor.pl .
3. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.manasluoutdoor.pl .
4. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
5. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).
6. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedającego wraz z dokumentem sprzedaży, tj. fakturą, paragonem fiskalnym lub rachunkiem imiennym, jeżeli Kupujący zażądał jego wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia oraz pisemnym oświadczeniem Sprzedającego o możliwym zwrocie towaru.
7. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są poprzez system płatności Przelewy24.pl
8. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza: firma kurierska lub Poczta Polska. Przesyłka zostaje wysłana do 14 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

§3. Zamówienie w trybie pre-order
1. W stosunku do wybranych towarów Sprzedający może umożliwić złożenie zamówienia w trybie pre-order (przedsprzedaży).
2. Opcja zamówienia pre-order dotyczy wybranych przez Sprzedającego towarów, które nie są dostępne w ofercie Sprzedającego, ale znana jest data ich premiery lub ponownej dostępności najpóźniej w ciągu 28 dni od wprowadzenia możliwości składania zamówień pre-order w odniesieniu do konkretnego towaru.
3. Towary dostępne w formule pre-order są w sposób wyraźny oznaczone w Sklepie Internetowym Sprzedającego wraz z zaznaczeniem planowanej daty, w której towar stanie się dostępny.
4. Zamówienia pre-order mają odroczony termin wysyłki do czasu premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie Sprzedającego. Zamówienie zostanie wysłane niezwłocznie po premierze towaru lub ponownym udostępnieniu towaru w ofercie Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń.
5. Na 5 dni przed planowaną datą premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie Sprzedającego, Sprzedający przypomni Kupującemu o złożonym Zamówieniu w formie e-mail. Niniejszy obowiązek nie dotyczy Zamówień złożonych później niż 5 dni przed planowaną datą premiery towaru lub ponownej dostępności towaru.
6. W przypadku jeśli Zamówienie złożone przez Kupującego będzie obejmowało zarówno towary zamówione w trybie pre-order i w zwykłym trybie sprzedaży, Kupujący może według własnego wyboru zdecydować, czy Zamówienie ma ulec podziałowi na dwa Zamówienia, czy zostać dostarczone w całości w terminie przewidzianym na dostawę Zamówienia pre-order. W przypadku decyzji Kupującego o podziale Zamówienia, Kupujący pokrywa niezależnie koszty dostawy każdego Zamówienia.
7. Do zamówień w trybie pre-order, w zakresie w jakim nie są odmiennie uregulowane w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

§4. Reklamacja zakupionego produktu
1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:
a) Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
b) Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz
sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
7. Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail:
manaslu@manasluoutdoor.pl skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego (można skorzystać ze wzoru reklamacji znajdującego się na stronie internetowej: www.manasluoutdoor.pl jednak nie jest to obowiązkowe), a następnie przesłać zakupiony towar na poniższy adres:
Manaslu Outdoor Sp. z o.o., ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzesze.
8. Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady towaru.
9. Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.
10. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela.
11. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§5. Zwrot zakupionego produktu
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Kupujący zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu znajduje się na stronie internetowej: www.manasluoutdoor.pl jednak skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe) oraz przesłać towar, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi: Manaslu Outdoor Sp. z o.o., ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzesze
3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzecz.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6. Ochrona danych osobowych
1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
2. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Kupującego będącego Podmiotem danych jest Manaslu Outdoor sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszu, ul. Majakowskiego 55, 43-180 Orzesze.
3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w związku ze złożonym zamówieniem w celu jego realizacji, dostarczenia, rozliczenia oraz wykonania uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi albo odstąpienia od umowy.
4. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione podmiotowi przygotowującemu i dostarczającemu zamówienie, a także biurom rachunkowym, podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego obsługę prawną, systemom płatności internetowej, systemom do komunikacji za pomocą wiadomości SMS, firmom hostingowym.
5. Dane osobowe Kupującego nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
6. Sprzedający na podstawie danych dokonuje profilowania.
7. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres niezbędny do
wykonania wszystkich obowiązków i realizacji uprawnień wynikających z zawartej
umowy sprzedaży.
8. Kupującemu przysługuje prawo do:
− dostępu do swoich danych,
− sprostowania swoich danych,
− przeniesienia swoich danych,
− usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
− wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w każdym czasie, w tym profilowania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingu bezpośredniego.
10. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia.
12. Wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres manaslu@manasluoutdoor.pl

§7. Postanowienia końcowe
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: manaslu@manasluoutdoor.pl .
2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
3. Sprzedający informuje, że korzystanie z usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.